Napište nám

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují výhradně na nákup softwaru na internetových stránkách https://www.belisha.cz/nastroje-a-zdroje-profesionala/lexincon-2/. Pro uzavření kupní smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a reklamačními podmínkami a souhlasí s jejich obsahem.

2. Identifikace prodávajícího a kupujícího

Prodávající nabízí na internetových stránkách https://www.belisha.cz/nastroje-a-zdroje-profesionala/lexincon-2/  softwarový produkt LEXinCON (dále jen zboží). Identifikační údaje prodávajícího jsou následující: Jan Adámek, Lovčičky 236, 683 54 Otnice, IČ: 488 57 661, bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 168255736/0600, e-mail: dik5@volny.cz . Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala objednávku a uzavřela tak s Prodávajícím smlouvu o koupi zboží.

3. Kupní smlouva

Objednávka podaná elektronicky (e-mailem) je návrhem kupní smlouvy. Elektronická objednávka je platná pouze tehdy, pokud Kupující vyplní všechny povinné údaje ve formuláři objednávky. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží Kupujícím.

4. Objednávka

Kupující svoji objednávku závazně potvrzuje jejím odesláním elektronickou poštou. Prodávající potvrdí objednávku na e-mailovou adresu kupujícího.

5. Storno objednávky

Kupující může podanou objednávku zrušit do 24 hodin od potvrzení objednávky Prodávajícím, a to telefonicky nebo zasláním SMS zprávy na číslo 776 173 625. Kupující je povinen uvést své jméno a e-mailovou adresu, které uvedl v objednávce. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku v případě, že již zboží nedodává nebo nastaly okolnosti, které mu dodání zboží neumožňují. V takovém případě bude Prodávající Kupujícího kontaktovat v nejbližším možném termínu e-mailem nebo telefonicky.

6. Platební a dodací podmínky

Zboží lze uhradit pouze bankovním převodem na účet číslo 168255736/0600. Po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu její potvrzení. Za potvrzení objednávky se považuje proforma faktura, která obsahuje identifikační údaje platby. Prodávající odešle Kupujícímu zboží do dvou pracovních dnů od připsání platby na účet Prodávajícího. Za odeslání zboží se považuje zaslání licenčních kódů k aktivaci produktu na adresu elektronické pošty Kupujícího.

7. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8. Reklamační podmínky

Reklamace a jejich vyřizování se řídí platnými právními předpisy.

9. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy a reklamačními podmínkami Prodávajícího.

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a osobní údaje Kupujícího neposkytne v žádné podobě třetím stranám. Osobní údaje, které Prodávající poskytuje při objednání zboží za účelem doručení objednaného zboží, slouží výhradně pro vyřízení požadavku Kupujícího a pro interní potřeby Prodávajícího. Prodávající tyto osobní údaje neposkytne žádným třetím stranám. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.

11. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Funkčnost softwarového produktu, na nějž se vztahují tyto VOP, je závislá na funkčnosti databáze EUR-Lex. Prodávající nenese odpovědnost za výpadky, omezení nebo ztráty funkčnosti softwarového produktu, které nastanou v důsledku výpadků, omezení nebo ztráty funkčnosti databáze EUR-Lex, a Kupující bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Kupující bere na vědomí, že podmínkou funkčnosti aplikace je připojení k internetu.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 1.8.2014 a nahrazují v plném rozsahu veškerá předchozí ustanovení, dohody a zvyklosti, ať v ústní nebo písemné podobě. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat nebo měnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Plné znění licenční smlouvy

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU PRO PŘEKLADATELE ‘EU Law Translation’
Tato licenční smlouva je smlouvou mezi vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen UŽIVATEL), a Janem Adámkem (poskytovatel licence, dále jen AUTOR) a týká se softwaru pro překladatele ‚LEXinCON (dále jen SOFTWAROVÝ PRODUKT).

Instalací, kopírováním nebo jiným použitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste oprávněni tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat.

LICENCE NA SOFTWAROVÝ PRODUKT

1. SOFTWAROVÝ PRODUKT

SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.

SOFTWAROVÝ PRODUKT se prodává a k jeho užívání se uděluje licence.

2. UDĚLENÍ LICENCE

Na základě této smlouvy jsou vám po zaplacení licence udělena následující práva:

a) Právo k instalaci a užívání. Máte právo instalovat a používat kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU jak pro osobní potřebu, tak i pro použití v komerční sféře, ve školství i ve státní správě.

b) V žádném případě nemáte právo SOFTWAROVÝ PRODUKT prodávat či jinak šířit za účelem zisku bez souhlasu AUTORA.

3. POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ

a) Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nejsou povoleny s výjimkou a pouze v rozsahu činnosti, která je výslovně povolena příslušným zákonem, jenž má přednost před tímto omezením.

b) Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než jednom počítači. Soubory a komponenty, které jsou součástí programu, nelze používat v jiných programech bez svolení AUTORA.

c) Máte právo trvale převést veškerá svoje práva na užívání softwaru v rámci této smlouvy, pokud nabyvatel souhlasí s podmínkami této smlouvy.

4. ZÁRUKA

AUTOR výslovně neposkytuje žádnou záruku na SOFTWAROVÝ PRODUKT. SOFTWAROVÝ PRODUKT a veškerá doprovodná dokumentace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.

Veškerá rizika spojená s užíváním tohoto SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nese uživatel.

Autor ani zprostředkovatel, tj. společnost Belisha Beacon, nenesou v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, ať by byla jakákoli.

Platí od 1.8.2014

Komentáře nejsou povoleny.