Napište nám

Přestože valné hromady jako nejvyšší orgán obchodních společností i jiných právnických osob jsou institutem vlastním mnoha právním řádům, po jazykové stránce se můžeme setkat s celou řadou zajímavostí. A právě na některé takové jevy mezi angličtinou a češtinou se zaměříme v tomto článku.

Už při samotném překladu termínu valná hromada si musíme dát pozor, zda překládáme do angličtiny britské či americké. Zatímco v Británii se standardně používá general meeting a rozlišuje se annual general meeting (řádná valná hromada) známý pod zkratkou AGM a extraordinary general meeting, na druhé straně Atlantiku se častěji setkáme s termínem shareholder meeting, přičemž mimořádná valná hromada se označuje jako special shareholder meeting.

Na další problém v angličtině narazíme, jakmile začneme řešit usnášeníschopnost valné hromady. Mnoho z nás asi ví, že se v tomto kontextu v angličtině setkáváme s výrazem quorum, ale ne každý si již uvědomí, že funguje významově odlišně, přestože se používá v analogických situacích, jak ukazují následující příklady převzaté z legislativy z anglicky mluvících zemí:

,,If a quorum is not present at the opening of a meeting of shareholders, the shareholders present may adjourn the meeting to a fixed time and place but may not transact any other business.” (Kanada)

,,A meeting of the board may be held either– (a) by a number of the directors who constitute a quorum, being assembled together at the place, date, and time appointed for the meeting.” (Nový Zéland)

Zatímco v češtině akcentujeme schopnost daného orgánu, tj. v našem případě valné hromady, se usnášet, v angličtině quorum znamená ,,the smallest number of people needed to be present at a meeting before it can officially begin and before official decisions can be taken”. Máme zde proti sobě tedy abstraktní vlastnost versus konkrétní počet lidí, a proto i vyjádření usnášeníschopnosti musí být jiné a nemělibychom používat v anglických překladech rozšířenou kolokaci have a quorum.

Věty typu valná hromada není usnášeníschopná bychom měli překládat jako quorum of shareholders is not present a obdobně to platí i pro jiné orgány: a quorum of deputies is not present (Poslanecká sněmovna není usnášeníschopná) či a quorum of Board members is not present (Představenstvo není usnášeníschopné). Podobně je třeba přistupovat i ke stanovování podmínek pro usnášeníschopnost a věty typu valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna alespoň polovina akcionářů je třeba formulovat jako a half of the shareholders having right to vote constitute quorum. Když se nad tím zamyslíme, není to složité, jen je to jiný pohled na věc.

V souvislosti s přídavným jménem present stojí za zmínku skutečnost, že toto přídavné jméno mění význam podle toho, zda následuje za podstatným jménem nebo mu předchází. Shareholders present z příkladové věty tak znamená přítomní akcionáři, zatímco present shareholders by znamenalo současní, tedy aktuální akcionáři.

Pokud se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může za sebe poslat zástupce, kterému se v angličtině říká proxy. Častou chybou bývá, že se tento termín používá pro zástupce i v jiných kontextech, například u plných mocí, kdy je vhodnější attorney-in-fact nebo agent. Výraz proxy si tedy vyhraďte pouze pro valné hromady, případně pro proxy marriage, což je manželství uzavřené v zastoupení.

Pokud se tedy dostaneme k hlasování, pak se v angličtině můžeme setkat se dvěma typy usnesení: special resolution a ordinary resolution. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že zatímco pro přijetí ordinary resolution postačuje prostá většina hlasů, pro special resolution je třeba většiny kvalifikované. V českém kontextu se takto usnesení nedělí, neb většina je stanovena buďto v zákoně nebo ve stanovách. Zajímavé jsou rovněž slovesné kolokace, které se s podstatným jménem resolutionpojí. Můžeme se setkat se slovesy adopt, carry pass, z nichž to poslední může fungovat jak v trpném, tak v činném rodě, i když podmětem zůstává stále usnesení: The chairman will declare whether a resolution has passed or failed after voting has taken placeAn ordinary resolution is passed by the shareholders if a simple majority of shareholders present at the meeting vote in favour of the proposal.[1]Obzvláště zajímavé je první použití, které odpovídá v angličtině nepříliš častým konstrukcím typu product sells well or the book reads well.

A co je posledním bodem každé valné hromady? No přeci zkratka AOB, která znamená any other business neboli různé. A právě na slova jako je business, která mají v právnické angličtině různé významy, se podíváme v některém příštím článku.


[1]  https://www.inbrief.co.uk/company-law/shareholder-roles-duties/

valná hromada právnická angličtina usnášeníschopnost

 

Autorem textu je Mgr. Ondřej Klabal, lektor Belisha Beacon, tlumočník a překladatel specializující se na právní texty