Napište nám

Vyjádřit v angličtině výstižně rozdíl mezi platební neschopností, insolvencí, úpadkem a konkursem bývá oříšek, k jehož rozlousknutí náhodné ani promyšlené střídání slov insolvency a bankruptcy často nestačí.

 

Každý právník zabývající se insolvenčním právem komunikující s anglicky hovořícími klienty se již patrně někdy ocitl v oné nezáviděníhodné situaci, kdy je třeba v angličtině podat informaci o stavu insolvenčního řízení a správně přitom vyjádřit termíny platební neschopnost, úpadek nebo konkurs. Úskalí skýtá už popis zcela běžné situace, kdy dlužník je v platební neschopnosti, věřitelé hrozí insolvencí a dlužník nejspíše skončí úpadku, který bude pravděpodobně řešen konkursem.

V takovém případě zpravidla přichází smršť nejrůznějších spojení obsahujících slova insolvencybankruptcy, ze které si neinformovaný adresát nezřídka odnese pouze to, že s dlužníkem to vypadá bledě. Jak se tedy s terminologickými nástrahami insolvenčního práva v angličtině vypořádat?

ODLIŠNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

První zádrhel samozřejmě spočívá již v tom, že materie insolvenčního práva je v anglicky mluvících zemích značně odlišná od domácí úpravy. To znamená, že na jedné či druhé straně neexistují určité právní instituty, a tudíž ani adekvátní termíny. V oblasti insolvenčního práva je situace navíc ztížená tím, že prakticky každá jurisdikce má odlišně koncipovaný insolvenční systém a s ním související odlišné pojmosloví. V tomto příspěvku nahlédneme do dvou z nejčastěji užívaných terminologií – anglické a americké (dobrou zprávou je, že alespoň v rámci USA je terminologie jednotná, jelikož insolvence spadají do pravomoci federálních soudů) – z nichž však ani jednu nelze v žádném případě aplikovat s obecnou platností. Kdo bývá pravidelně v kontaktu např. s kanadským právním prostředím, rozhodně by si měl vyšetřit čas alespoň na povrchní rešerši na téma lokální insolvenční terminologie, jelikož se od příkladů uvedených níže může poměrně zásadně lišit. Problematiku přitom není radno brát na lehkou váhu, protože i na první pohled celkem jasné termíny, jakou jsou již zmiňované (a mezi českou právnickou obcí hojně používané) insolvencybankruptcy, mohou mít v různých jurisdikcích poněkud jiný význam, než je jim obecně připisován.

PLATEBNÍ NESCHOPNOST

Začněme ale pěkně od začátku tím, čím začíná téměř každá insolvenční kauza – platební neschopností dlužníka. Platební neschopnost se v anglické i americké angličtině vyjadřuje nepřekvapivým slovem insolvency, z terminologického hlediska zde tedy zatím žádný problém nenastává. Jelikož angličtina, na rozdíl od češtiny, obvykle tolik nelpí na nominálních vazbách, stačí jen české být v platební neschopnosti převést na be insolvent a zdařilý překlad je na světě.

upadek

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ A ÚPADEK

Ve chvíli, kdy pokročíme k termínu insolvence ve smyslu, ve kterém je v české praxi obvykle používán, tj. ve smyslu insolvenčního řízení, začne se situace trochu komplikovat. V anglickém právním prostředí nám opět bude stačit pojem insolvency, a to dokonce i pro vyjádření úpadku. V americké angličtině se ale insolvency používá takřka výhradně ve významu uvedeném výše – tj. platební neschopnost. Jakmile se platební neschopnost začne řešit prostřednictvím soudu, jedná se již o bankruptcy. I zde je třeba pamatovat na to, že česká vazba „dlužník je v insolvenci/úpadku“ v angličtině příliš velké uplatnění nenajde. Je-li dlužník v insolvenci, je možné vyjádřit třeba takto: The debtor has filed for bankruptcy (US)/insolvency (UK). Je-li dlužník v úpadku, přirozeně bude věta v angličtině znít například takto: The debtor has been declared bankrupt (US)/insolvent (UK)“.   

ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU  

Největší problém ovšem nastává ve chvíli, kdy je třeba odlišit úpadek a způsob jeho řešení. Už samotný pojem způsob řešení úpadku představuje často překážku, která je zdolána jen pomocí více či méně zdařilého mnohaslovného opisu. Způsob řešení úpadku lze přitom velmi elegantně vyřešit anglickým termínem bankruptcy (US)/insolvency (UK) procedure. Pravým prubířským kamenem je však až pojem konkursu, u kterého většina právníků rezignuje a použije termín bankruptcy, ačkoliv o podstatě konkursu (tj. likvidačním řešení úpadku) nic nevypovídá, nebo je dokonce přímo zavádějící.

KONKURS

anglickém právu totiž bankruptcy vyjadřuje způsob řešení úpadku fyzické osoby podobající se našemu oddlužení. V americkém právu, jak bylo uvedeno výše, znamená bankruptcy již samotný úpadek. Způsoby jeho řešení odlišuje americké právo dle kapitol US Bankruptcy Code, které předmětný způsob řešení úpadku upravují. Chapter 11 bankruptcy je tedy obdobou naší reorganizace, Chapter 7 bankruptcy přibližnou obdobou konkursu, apod. Popisovat českou realitu prostřednictvím amerického zákona jistě není ideální, je-li tedy nezbytně nutné řešit konkurs, možným řešením je sáhnout k terminologii anglického práva, které pro konkurs používá termín více než odpovídající – liquidation. Pokud je insolvenční kontext zřejmý, záměny s likvidací, kterou tento termín také označuje, není třeba se obávat. Ostatně stejně jako se nyní snad již není třeba obávat vyjádření platební neschopnosti, insolvence či úpadku. Je jen nutné mít na paměti, že insolvencybankruptcy nemusí vždy nutně znamenat to samé.

Autorkou článku je Mgr. Dagmar Štědrá, právnička, překladatelka a lektorka Belisha Beacon.